Bediening

Bediening 2018-06-06T12:49:56+00:00

Hoe kan ek n Koninkryksverskil in die wêreld maak?

Een van die mees bevrydende insigte wat ons die afgelope tyd gekry het, is hoe omvattend elke gelowige se roeping is. Dit omvat nie net gemeentelike betrokkenheid nie, maar totale gemeenskaps-betrokkenheid. Dit is nie net in my af-tyd nie, maar het ook met my werk en huis te make. Roeping is vir elkeen van ons, met volle inagneming van jou beskikbare tyd, die lewensfase waarin jy verkeer, jou unieke passies, gawes en persoonlikheidstipe! Daar is baie bestaande moontlikhede van betrokkenheid in die gemeente en gemeenskap. Daar is egter ook volledig ruimte vir die totstandkoming van nuwe bedieninge. Nuwe bedieninge ontstaan waar lidmate met die passie daarvoor inisiatief neem en deur die gemeente ondersteun word. Origens is dit vir ons krities belangrik dat elke lidmaat van ons gemeente bewustelik vanuit sy en haar verhouding met die Here sy of haar beroep beoefen of dagtaak verrig. Daarom het ons ‘n inisiatief wat ons noem God@Work waardeur ons toerusting verskaf vir die uitleef van jou beroep as roeping.

STELLUMTHOMBO IS DIE FONTEIN VIR STELLENBOSCH

Umthombo beteken “bron” of “fontein”, dus beteken Stellumthombo iets soos die fontein of bronvir Stellenbosch. Ons groter gemeenskapsprojekte resorteer van 2017 af onder die sambreel van hierdie nuutgestigde nie-winsgewende maatskappy. Die maatskappy het ook belastingvrystelling status, dus kan Art 18A sertifikate bekom word en kan donasies van belasting afgetrek word. Die volgende gemeenskapsprojekte is tans onder Stellumthombo geregistreer:

Masandise studiehulp

Uit nederige pogings om hoërskoolkinders in Khayamandi met skoolgeld by te staan, het die Moederkerk Beursfonds onder leiding van die stuurspan gegroei tot ‘n volledige diens wat op finansiële en loopbaanondersteuning vir studente in hoër opvoeding fokus. Loopbaankeuse beplanning en psigometriese toetsing word
gevolg deur toelating tot die beursprogram en gaan gepaard met deurlopende mentorskap. Stories van hoop word in oorvloed hier vertel. Lees dit op ons webwerf en raak gerus betrokke deur ‘n finansiële bydrae, aanwending van jou spesifieke kundigheid en mentorskap by een of meer van ons studente.

Straatlig

Straatlig se hoof-fokus is om ‘n veilige hawe te bied vir hulle wat op die rand van die samelewing ‘n bestaan probeer voer en uitgesluit is vanweë die verlammende siklus van armoede waarin hulle beland het. Ons gee om en ons fokus op die persoonlike ontwikkeling van haweloses en behoeftiges in die groter Stellenbosch area. Deur ons Bybelstudies en Straatuitreike, ons bemagtigings- en vaardigheidsprogramme en verantwoordelike materiële hulp lei ons mense terug na hoop en lewe.

Becoming kids

Vanuit die werk met hawelose volwassenes het ons ook toenemend bewus geword van die nood van kinders met risiko. Die huislike omstandighede van kinders is dikwels nie bevorderlik vir hulle liggaamlike, verstandelike en emosionele ontwikkeling nie en ondersteuning is dringend nodig. In 2013 het “Becoming Kids” tot stand gekom as ‘n naskool verrykingsen mentorskapprogram onder leiding van ons gekwalifiseerde onderwyseres en met die hulp van vrywilligers wat as mentors
optree. Waai gerus vir ons Straatlig / Becoming Kids bussie wat jy gereeld in die dorp sal sien terwyl kinders vervoer word na die naskoolprogram of na die uitstappies en kampe wat deel vorm van ons betrokkenheid.