24 Sep 2014

Wat op dees aarde is Grey Matters?

0 Comment

As jy ook tot die besef gekom het dat die lewe nie in swart en wit kompartemente verdeel kan word nie, is jy nie alleen nie. Daar is nog mense wat vatbaar is vir die gedagte dat die lewe hom eintlik in die grys areas, tussen sekerheid en misterie, afspeel.

Grey Matters is ‘n poging om by ‘n meer egte manier van lewe uit te kom deur die grys areas in die lewe as sulks te aanvaar, in die verwagting dat ons groei en leer deur onbevange met die Ander om te gaan.

Grey Matters se byeenkomste word onderlê deur die volgende gedeelde waardes:

Eerstens word die byeenkomste gekenmerk deur respek vir mekaar en vir die verskeidenheid in ons midde: mense van alle godsdienstige en kulturele agtergronde vind hier ‘n tuiste. Ruimte word geskep vir onbevange gesprekvoering, wat ‘n oop gemoed teenoor ander se opinies as voorvereiste stel. So word wedersydse vertroue en waardering gebou, wat tot nuwe insigte en verbreding van mens se horisonne lei.

Tweedens is hierdie gespreksgeleenthede kreatief en interaktief van aard, en maak dit van elke deelnemer se insette gebruik, deurdat elkeen hom- of haarself kan uitdruk in die medium waarin hy of sy die gemaklikste is. Kuns, gedigte, musiek, foto’s, stories, gelykenisse, dagboeke, rituele en mites word ingespan om van hierdie geleenthede ryk ervarings te maak.

Derdens vra Grey Matters mens om bereid te wees om die donker kolle in jou eie lewe in die oë te kyk. Daar vind baie min ‘neutrale’ teologiese en filosofiese debatte plaas, omdat die gesprek self belangriker is as om by enige antwoord of bestemming uit te kom. Grey Matters fokus nie op abstrakte spekulasie oor God en die lewe nie, maar eerder op ‘n meer subjektiewe ervaring van God, die lewe en mekaar, wat mens verryk en uitdaag.

Die aande word gewoonlik om ‘n breë tema gestruktureer, wat ruimte tot spontaneïteit en kreatiwiteit vir almal laat. Die temas vloei uit die groep self voort en is gewoonlik tersaaklik en aktueel. In hierdie ontspanne atmosfeer ontwikkel hegte vriendskappe. Wyn, koffie en ‘n vuurherd maak die belangrikste liturgiese elemente uit. Soms ‘ontaard’ dit in lang aande wat groot pret is.

Die beste manier om meer oor Grey Matters te wete te kom, is om self te kom kyk hoe dit is. Almal wat ‘n veilige ruimte soek om in te leer, te groei en te aanbid – en wat dit vir ander wil help skep – is welkom. Kry verdere besonderhede van Helgard by helgardpretorius@gmail.com.

[top]